Vì Công Lý

Lao động – Bảo hiểm

Công ty giải thể, người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Công Lý
Tôi làm việc cho 1 công ty từ năm 2013. Tuy nhiên do việc làm ăn càng ngày càng sa sút, công ty giải thể và quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi. Như vậy, công ty có trách nhiệm như thế nào đối với người lao động và