Vì Công Lý

Thương mại – Đầu tư

Cán bộ nhà nước mở trang trại được không?

Công Lý
Theo luật, cán bộ, công chức sẽ bị cấm thành lập công ty, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên