Kết luận 10 đặt ra tiêu chuẩn mới cho các công ty công nghệ cao ở Việt Nam

Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 10/2021 / QĐ-TTg, Bộ tiêu chí xác định công ty công nghệ cao (Quyết định 10). Các công ty được phân loại là “công ty công nghệ cao” đủ điều kiện nhận một số nhượng bộ nhất định vì họ ưu tiên tăng trưởng và đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam. Kết quả số 19/2015 / QĐ-TTg (Nghị quyết 19) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Để đủ điều kiện là công ty công nghệ cao, các công ty phải đáp ứng các tiêu chí theo khuyến nghị của luật công nghệ cao và luật đầu tư (chẳng hạn như sản xuất sản phẩm đáp ứng danh mục sản phẩm công nghệ cao và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường) và đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao ít nhất phải bằng 70% tổng thu nhập ròng hàng năm của công ty (kết quả 19 không thay đổi).

2. Chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) hàng năm của công ty (được xác định rõ hơn trong Hình 10) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu trừ đi giá trị đầu vào:

  1. Đối với các công ty có tổng vốn 6.000 tỷ đồng (khoảng 260 triệu đô la Mỹ) và tổng vốn từ 3.000 nhân viên trở lên: Ít nhất 0,5%
  2. Đối với công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn trên nhưng có tổng vốn ít nhất 100 tỷ (tương đương 4,3 triệu đô la Mỹ) và ít nhất 200 nhân viên: Ít nhất 1%
  3. Đối với tất cả các công ty khác: Ít nhất 2%
READ  Cựu chiến binh Việt Nam Clyde Benally xứ Cortez được vinh danh Quilts of Valor - Tạp chí

Quyết định 10 theo Quyết định 19 hiện chia thành hai lớp (0,5% và 1%) chứ không phải là hai. Các công ty nhỏ (cấp ba) cần phải đáp ứng các tiêu chí cao hơn về chi phí R&D hơn bao giờ hết.

3. Số lượng nhân viên làm việc trực tiếp trong bộ phận R&D và có trình độ cao đẳng (Liên kết) trở lên tính theo tỷ lệ phần trăm trong tổng số nhân viên của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  1. Đối với các công ty có tổng vốn 6.000 tỷ đồng (khoảng 260 triệu đô la Mỹ) và tổng vốn từ 3.000 nhân viên trở lên: Ít nhất 1%
  2. Đối với công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn trên nhưng có tổng vốn ít nhất 100 tỷ (tương đương 4,3 triệu đô la Mỹ) và ít nhất 200 nhân viên: Ít nhất 2,5%
  3. Đối với tất cả các công ty khác: Ít nhất 5%

Theo Nghị quyết 19, một loại tương tự đề cập đến nhân viên có bằng đại học (cử nhân) trở lên và chỉ bao gồm hai bậc, 2,5% và 5%. Theo Quy tắc 10, các yêu cầu đối với nhân viên R&D phải được giảm bớt, hoặc ít nhất là không thay đổi, đối với các công ty thuộc mọi quy mô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *