Starbucks, McDonald’s, Wendy’s có cởi mở hơn không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *