Tác giả: Gale Wells

"Người chơi. Người hướng nội. Người giải quyết vấn đề. Người sáng tạo. Người suy nghĩ. Người truyền bá thực phẩm trọn đời. Người bênh vực rượu."