Ngân hàng nước ngoài phát hành L/C cho người cư trú tại Việt Nam

Trưng bày: Một công ty cư trú tại Việt Nam muốn mở một L/C trả ngay với một ngân hàng Nhật Bản (nhà phát hành L/C nước ngoài) để nhập khẩu thiết bị về Việt Nam. Tổ chức phát hành L/C nước ngoài có thể phát hành L/C nước ngoài cho khách hàng Việt Nam theo pháp luật Việt Nam không?

Câu trả lời ngắn: Có, tùy thuộc vào các cuộc thảo luận của chúng tôi trong 1.2 và 1.3 bên dưới.

1.1 Tổ chức phát hành L/C nước ngoài có thể phát hành L/C cho một đối tượng cư trú của Việt Nam nếu tổ chức phát hành L/C nước ngoài không được coi là thường xuyên tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam (xem 1.2). Điều này là do:

1.1.1. Theo Điều 75.1(a) Luật Thương mại 2005, doanh nghiệp thương mại có quyền cung cấp dịch vụ cho người cư trú của Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Do đó, người ta có thể lập luận rằng một công ty nước ngoài (bao gồm cả công ty phát hành L/C hàng hải) có thể cung cấp dịch vụ cho đối tượng cư trú của Việt Nam trừ khi việc cung cấp dịch vụ đó bị pháp luật hoặc điều ước quốc tế trong đó có Việt Nam cấm rõ ràng. ; Và

1.1.2. Tổ chức phát hành L/C hàng hải cần được phép cung cấp dịch vụ L/C xuyên biên giới theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà cả Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên. Đặc biệt,

(a) Điều 11.6(2) của CPTPP yêu cầu mỗi Bên (ví dụ: Việt Nam) chuyển giao các dịch vụ tài chính (ví dụ: dịch vụ L/C) từ các quỹ xuyên biên giới cho người (ví dụ: khách hàng Việt Nam) trong lãnh thổ của mình. . Các nhà cung cấp dịch vụ của một bên khác nằm trên lãnh thổ của một bên không phải là bên cấp (ví dụ: người phát hành L/C nước ngoài). Ngoại lệ duy nhất theo Điều 11.6(2) của CPTPP là nhà cung cấp dịch vụ tài chính xuyên biên giới không được phép “kinh doanh với” hoặc “mời gọi” khách hàng tại Việt Nam;

READ  Collinson mở rộng quan hệ đối tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài tại Việt Nam

(b) Theo Mục 11.10(2) và Mục B của Phụ lục III trong Biểu cam kết của Việt Nam, Việt Nam quy định các biện pháp không phù hợp với 11.6(2) ở trên, Việt Nam không liệt kê bất kỳ biện pháp nào ngăn cản ngân hàng nước ngoài phát hành L/. C ác dịch vụ dành cho khách hàng Việt Nam;

(c) Mặc dù Điều 11.6(3) của CPTPP quy định rằng một Bên có thể yêu cầu đăng ký hoặc công nhận các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và công cụ tài chính xuyên biên giới của một Bên khác, luật pháp Việt Nam hiện tại không yêu cầu đăng ký hoặc công nhận một cách rõ ràng. L/C đường biển. Các chi tiết được giải thích dưới đây:

(i) Theo Thông tư 12/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (S.B.V) ngày 30 tháng 9 năm 2022 (Thông tư 12/2022), các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn phải đăng ký với NHNN. Mặc dù Mục 3.1 của Thông tư tháng 12/2022 liệt kê một số loại nợ nước ngoài (ví dụ: thỏa thuận cho vay, thỏa thuận trả chậm đối với hàng hóa nhập khẩu, thỏa thuận cho vay, thỏa thuận cho thuê tài chính hoặc phát hành công cụ nợ trên thị trường quốc tế) nhưng những khoản này không được đề cập cụ thể. L/C ven biển. Do đó, có thể cho rằng yêu cầu đăng ký của Thông tư 12/2022 không áp dụng cho việc phát hành L/C ở nước ngoài; Và

READ  Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam lọt vào danh sách 20 nền kinh tế chủ nhà hàng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp nước ngoài

(ii) Trên thực tế, một số ngân hàng nước ngoài đã phát hành bảo lãnh ngân hàng (tương tự như L/C) cho người cư trú Việt Nam để bảo lãnh trả nợ khoản vay nước ngoài, nhưng bảo lãnh ngân hàng đó không được đăng ký độc lập với NHNN. Thay vào đó, những bảo lãnh này đã được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nợ nước ngoài do NHNN cấp chỉ như một trái phiếu cho khoản nợ nước ngoài.

(d) Mục 10.12 và 11.2(2)(c) của CPTPP tiếp tục cho phép mỗi Bên thực hiện tất cả các giao dịch chuyển tiền và thanh toán liên quan đến dịch vụ xuyên biên giới (bao gồm cả dịch vụ tài chính xuyên biên giới) một cách tự do và không giới hạn. Trì hoãn trong và ngoài phạm vi của nó.

Yêu cầu để có được giấy phép thực hiện các dịch vụ ngân hàng thông thường tại Việt Nam

1.2 Nếu tổ chức phát hành L/C nước ngoài thường xuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng bao gồm cả dịch vụ L/C cho khách hàng tại Việt Nam thì có nguy cơ SPV sẽ bị cấm phát hành L/C nước ngoài cho các L/C nước ngoài. Tổ chức phát hành không được phép cung cấp các hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Điều này là do:

1.2.1. Theo Điều 8 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, chỉ các tổ chức được NHNN cấp giấy phép mới được thực hiện hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;

1.2.2. Theo Mục 4.12, 4.14 và 4.15 của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, hoạt động ngân hàng có nghĩa là tiến hành hoặc cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ sau đây một cách thường xuyên (thường xuyên): nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản. L/C có thể được phân loại là cấp tín dụng hoặc cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản; Và

READ  Chính phủ đẩy lùi năm học mới ở Việt Nam

1.2.3. Mục 4.21 của Luật Doanh Nghiệp 2020 định nghĩa “kinh doanh” (kinh doanh) là việc tiến hành liên tục (thực tế đến hoạt động) một, một số hoặc tất cả các giai đoạn của hoạt động đầu tư, từ sản xuất đến bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường cho lợi nhuận.

Rủi ro tiềm ẩn

1.3 Mặc dù có lập luận hợp lý rằng L/C nước ngoài không phải là khoản vay nước ngoài (xem 1.1.2(c)), nhưng L/C nước ngoài là khoản vay nước ngoài và phải tuân theo yêu cầu của thông tư. 12/2022 (bao gồm yêu cầu đăng ký với NHNN nếu L/C là một khoản cấp tín dụng tạm thời). Điều này là do:

1.3.1. Định nghĩa “nợ nước ngoài” theo Thông tư 12/2022 là rất rộng (tức là “tất cả các loại nợ” được quy định trong các hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhập khẩu trả chậm, hợp đồng chuyển nhượng tín dụng, hợp đồng cho thuê tài chính hoặc hợp đồng phát hành công cụ tín dụng trên phạm vi quốc tế). thị trường); Và

1.3.2. Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể nào điều chỉnh việc phát hành L/C của một ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, ngân hàng chuyển tiền có thể miễn cưỡng chuyển tiền cho khách hàng Việt Nam để hoàn trả cho tổ chức phát hành L/C ở nước ngoài mà không có hướng dẫn cụ thể của NHNN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *