Tại sao Christine Hanna quyết định viết về các y tá trong chiến tranh Việt Nam trong 'The Woman' | Phong cách sống

Tiểu thuyết gia Christine Hanna nói rằng ý tưởng viết về y tá ở vùng chiến sự đến dễ dàng từ Chiến tranh Việt Nam.

Thư? Không quá nhiều.

Trang này yêu cầu Javascript.

Bạn cần Javascript để đọc nội dung cao cấp. Kích hoạt nó trong cài đặt trình duyệt của bạn.

kAmQ%96 ':6E?2> (2C H2D DF49 2 D925@H 24C@DD >J 49:=59@@5[Q w2??29 D2JD @7 96C 62C=:6DE :?DA:C2E:@? 7@C 96C ?6H ?@G6=[ Q%96 (@>6?]QQ|J 7C:6?5DV 72E96CD H6C6 D6CG:?8[ 2?5 😕 724E[ >J 36DE 7C:6?5VD 72E96C H2D D9@E 5@H? 2?5 =@DE]k^ Vâng

kAmQx 5:5?VE F?56CDE2?5 2== @7 E96 4@>A=6I:E:6D[ 3FE x <?6H E92E E96 4@F?ECJ H2D 2?8CJ 2?5 5:G:565[Q D96 D2JD] K*@F 256 2 C62==J 3:8 :>A24E @? >6]Qk^Có

kAm$@ 2C@F?5 `hhe[ 27E6C 92=7 2 5@K6? @C D@ ?@G6=D[ w2??29 564:565 E@ 32D6 96C ?6IE 3@@< @? H@>6? H9@ D6CG65 😕 E96 H2C]k^ Vâng

kAmp?5 E96?i Q%96 ECFE9 H2D[ x ;FDE H2D?VE 2 8@@5 6?@F89 HC:E6C 2E E92E A@:?E[Q D96 D2JD] Qq642FD6x A@CE2?E[ @C 2E =62DE x 76=E :E H2D :>A@CE2?E] 2?5 x C62==J H2?E65 E@ 36 23=6 E@ HC:E6 :EE@ E96 36DE @7 >J 23:=:EJ]Qk^Am

kAm$96 H2D 2 ?6H >@E96C 2E E96 E:>6[ E@@[ D@ H96? 96C 65:E@C FC865 96C E@ D6E :E 2D:56 F?E:= D96 76=E C625J E@ HC:E6 :E[ D96 5:5] p?5 E96C6 :E D2E[ DFC724:?8 @442D:@?2==J 7@C ?6H 368:??:?8D[ @?=J E@ 36 AFE 2D:56 282:? F?E:= a_a_ H96? E96 A2?56>:4 2CC:G65]k^ Vâng

kAmQx 925 EFC?65 😕 V%96 u@FC (:?5D[V 24EF2==J E96 H66< E92E $62EE=6 H6?E @? =@4<5@H?[Q D2JD w2??29[ H9@ =:G6D @? q2:?3C:586 xD=2?5 😕 (2D9:?8E@?[ C676CC:?8 E@ 96C AC6G:@FD ?@G6=] Qw6C6 H6 2C6[ EC2AA65 😕 @FC 9@>6D 7@C BF:E6 D@>6 A6C:@5 @7 E:>6] p?5 x H2D H2E49:?8 E96 ?FCD6D 2?5 E96 5@4E@CD 😕 E96 >65:42= 4@>>F?:EJ[ 2?5 E96 AC:46 E92E H2D 36:?8 6I24E65 @? E96> 3J E9:D A2?56>:4]k^ Vâng

kAmQ$@>69@H E9:D 4@?7=F6?46 @7 36:?8 EC2AA65 2?5 36:?8 C6=:2?E @? E96 >65:42= 4@>>F?:EJ[ 2?5 D66:?8 E96 4@DE E92E E96J H6C6 A2J:?8 E@ 96=A FD[ =65 >6 324< E@ E96 ‘:6E?2> 76>2=6 ?FCD6D[Q D96 D2JD] Qx E9@F89E[ V~z[ x 42?VE 8@ 2?JH96C6] %96C6 😀 ?@ 6I4FD6 7@C >6 ?@EE@ HC:E6 E9:D 3@@< ?@H[ 3642FD6 :E 766=D 6G6? >@C6 C6=6G2?E] ~FC 4@F?ECJ :D 5:G:565 @?46 282:?[ 2?5 D@ :E 2== 76=E G6CJ 72>:=:2C]Qk^ Có

READ  Tọa đàm liên kết doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ | Kinh doanh

kAm%96 AC@E28@?:DE @7 Q%96 (@>6?Q 😀 uC2?46D QuC2?<:6Q |4vC2E9[ 2 a_\J62C\@=5 $@FE96C? r2=:7@C?:2 ?FCD6 H9@ :? `hee 564:56D E@ 7@==@H 96C @=56C 3C@E96C u:?=6J E@ ':6E?2>]k^ Vâng

kAm$96 2CC:G6D ?2:G6=J E9:?<:?8 D96V== 36 D276=J DE2E:@?65 72C 7C@> E96 7C@?E @?=JE@ 36 E9C@H? :?E@ E96 G:D46C2= C62=:EJ @7 E96 beE9 tG24F2E:@? w@DA:E2= H96C6 H@F?565 EC@@AD 2?5 4:G:=:2?D 7=@@5 E96 @A6C2E:?8 C@@>D 5FC:?8 7C6BF6? E >2DD 42DF2=EJ 6G6?ED]$96VD >6?E@C65 3J 96C 3F?<>2E6D q2C3 2?5 tE96=[ ?FCD6D H9@VG6 366? E96C6 2 76H >@?E9D =@?86C]k^ Vâng

kAmuC2?<:6 4@>6D E@ 7=@FC:D9 56DA:E6 E96 92C5 H@C< 2?5 962CE2496 D96 6IA6C:6?46D :? ':6E?2>]p7E6C D:8??:?8 FA 7@C 2 D64@?5 E@FC @7 5FEJ[ 2?5 2 EC2?D76C E@ E96 f`DE tG24F2E:@? w@DA:E2= 4=@D6C E@ E96 7:89E:?8[ D96 4@>6D 9@>6 2?5 7:?5D E92E 96C C6:?EC@5F4E:@? :?E@ 4:G:=:2? =:76 😀 2?JE9:?8 3FE 62DJ]k^ Vâng

kAmQxE H2D?VE D@=6=J ?FCD6D 😕 E96 368:??:?8[Q w2??29 D2JD @7 96C 62C=:6DE :562 7@C E96 ?@G6=] Q%96?[ @?46 x C625 E96 >6>@:CD @7 E96D6 H@>6? 2?5 F?56CDE@@5 H92E E96J 925 =:G65 E9C@F89[ 2?5 9@H 96C@:4 2?5 EC28:4 E96:C DE@C:6D 2C6[ x ;FDE E9@F89E[ x 42??@E 36=:6G6 E92E E9:D DE@CJ 92D?VE C62==J 366? E@=5]Qk^ Có

kAm%96 564:D:@? E@7@4FD @? uC2?<:6[ 2 52F89E6C @7 AC:G:=686 7C@> r@C@?25@ xD=2?5 @77 $2? s:68@[ C2E96C E92? tE96=[ 2 72C> 8:C= 7C@> ':C8:?:2[ @C q2C3[ 2 J@F?8 q=24< H@>2? 7C@> E96 $@FE9[ 42>6 A2CE=J 3642FD6 E96 $@FE96C? r2=:7@C?:2 324<8C@F?5 >2E4965 E96 62C=J =:76 @7 w2??29[ H9@ H2D 3@C? :? v2C56? vC@G6]k^ Vâng

kAmQx 76=E 4@>7@CE23=6 H:E9 E92E H@C=5[ $@FE96C? r2=:7@C?:2[Q D96 D2JD] Qx D@CE @7 F?56CDE@@5 :E[ 2?5 x F?56CDE@@5 E96 ?2:G6E6 E92E 4@>6D 7C@> 2 3F33=6 H@C=5 =:<6 r@C@?25@] *@F[ x =:G6 @? 2? :D=2?5 😕 (2D9:?8E@?] p?5 x H2?E65 E9:D ?FCD6 E@ 8@ @G6C 2D DE2CCJ\6J65 2?5 ?2:G6 2D A@DD:3=6]k^Am

kAmQx? E6C>D @7 E96 C6D62C49[ E96 =:@?VD D92C6 @7 E96 >6>@:CD x C625 H6C6 G6CJ >F49 J@F?8 H@>6? H9@ 925 ;FDE 7:?:D965 E96:C ?FCD:?8 568C66 2?5 H6?E @G6C 7@C 25G6?EFC6 @C A2EC:@E:D>] ~C 7@==@H:?8 D@>6@?6[Q w2??29 D2JD] Qq642FD6 E96J G@=F?E66C65]%96J 4@F=5?VE 36 >256 E@ 8@ 2?5 D@ E96J 49@D6 E@ 8@]k^Am

kAmQp?5 D@ x H2?E65 E96 <:?5 @7 H@>2? H96C6 :E >256 D6?D6 E92E D96 H@F=5 36[ x 8F6DD[ ?2:G6 6?@F89 E@ E9:?<[ ~9[ xV== 8@ E@ E96 H2C] %92EV== 36 ~z]xV== 36 72C 7C@> E96 7C@?E]xV== 36 7:?6]VQk^Am

READ  JBIC cung cấp khoản vay 314.000 USD cho công ty bán dẫn Advantech có trụ sở tại Việt Nam

kAm%9@D6 C62=\=:76 244@F?ED[ H96E96C HC:EE6? @C E@=5 5:C64E=J E@ w2??29 3J 7@C>6C ?FCD6D D96 >6E 2=@?8 E96 H2J[ 2=D@ :?4=F565 <6J 56E2:=D @7 E96 5:77:4F=E:6D @7 C6EFC?:?8 9@>6 7C@> E96 H2C]k^ Vâng

kAmx? 255:E:@? E@ E96 !%$s E96 H@>6? 6IA6C:6?465 7C@> E96:CE:>6 7246\E@\7246 H:E9 E96 9@CC:7:4 52>286 E96 >249:?6D @7 H2C 4@F=5 5@ E@2 9F>2? 3@5J[ >2?J 324< 9@>6 5:D4@F?E65 E96:C D6CG:46[ D2J:?8 E@ E96:C 7246D[ 2D uC2?<:6 6IA6C:6?46D 😕 E96 3@@<[ E92E E96C6 H6C6 ?@ H@>6? 😕 ‘:6E?2>]k^ Vâng

kAmQ$96VD 4@?DE2?E=JE@=5[ V}@[ E96C6 H6C6 ?@ H@>6?] }@[ H6 5@?VE 92G6 96=A 7@C J@Fj J@F 5@?VE 36=@?8 96C6[VQ w2??29 D2JD @7 E96 C6D:DE2?46 uC2?<:6 7246D H96E96C D66<:?8 D6CG:46D 2E 2 ‘p 9@DA:E2= @C 2EE6?5:?8 2 ‘:6E?2> G6E6C2?VD >2C49] Qx E9@F89E E@ >JD6=7[ E92E C62==J 42?VE 36 ECF6] xE 42?VE 36 ECF6 H:E9 E96 'p]xE 42?VE 36 ECF6 2>@?8 ':6E?2> G6ED — >2=6 ':6E?2> G6ED]k^Am

kAmx? E96 ?@G6=[ 27E6C 2 >2C49 3J ‘:6E?2> ‘6E6C2?D p82:?DE E96 (2C 😕 (2D9:?8E@? s]r][ uC2?<:6 4@>6D 24C@DD EH@ G@=F?E66CD 7@C E96 {628F6 @7 !~(^|xp u2>:=:6D[ 2?5 6?5D FA 3FJ:?8 2 D:=G6C 4F77 3C246=6E @? H9:49 E96 ?2>6 @7 2 >:DD:?8 D@=5:6C 2?5 E96 52E6 @7 9:D 5:D2AA62C2?46 2C6 6?8C2G65i Q|2;] #@36CE (6=49 `\`e\`hef]Qk^Am

kAmx7 J@F H6C6 2=:G6 5FC:?8 E96 ':6E?2> (2C[ J@F >:89E C6>6>36C E96D6] %96J H6C6 D@=5 E@ <66A 2=:G6 E96 >6>@C:6D @7 E96 >:DD:?8 2?5 E@ C2:D6 >@?6J E@ 25G@42E6 E @ 7:?5 2?5 3C:?8 E96> 9@> 6]k^am

kAmu@C w2??29[ E9:D A2CE 😀 A6CD@?2=]k^ Vâng

kAmQx E9:?< x 8@E W>:?6X H96? x H2D AC@323=J 23@FE `_ @C “ J62CD @=5[Q D96 D2JD] QxE H2D #@36CE (6=49[ 2?5 96 H2D >J 8@@5 7C:6?5VD 72E96C] %96 :562 H2D H6 H62C E96D6 F?E:= 96 4@>6D 9@>6]~7 4@FCD6[ 2D 2 J@F?8 8:C=[ :E ?6G6C @44FCC65 E@ >6 E92E 96 H2D?VE 8@:?8 E@ 36 4@>:?8 9@>6]k^ Vâng

kAmQw6C6VD E9:DD:=G6C 3C246=6E E92E x H@C6 2== E9C@F89 9:89 D49@@=[ E9C@F89 4@==686[Q w2??29 D2JD] QpE D@>6 A@:?E[ :E 5:D2AA62C65] x 5@?VE

READ  Cựu chiến binh Việt Nam được công nhận vì đã phục vụ sau 50 năm

kAmx? Q%96 (@>6?[Q E96 3C246=6E[ 2?5 6G6?EF2==J 8@:?8 E@ H@C< 2D 2? 25G@42E6 7@C !~(^|xp 72>:=:6D[ 2?5 =2E6C[ 7@C H@>6? H9@ D6CG65 😕 ‘:6E?2> 2?5 2C6 DECF88=:?8 2E 9@>6[ 96=AD uC2?<:6 C682:? 96C 32=2?46 😕 =:76]k^ Vâng

kAmu@C w2??29[ E96 3C246=6E D6CG65 2D 2 4@?DE2?E C6>:?56C @7 E96 H2C D96 C6>6>36C65 7C@> 49:=59@@5[ 2D H6== 2D 2 H2J E@ C64@??64E J62CD =2E6C H:E9 E96 DE@CJ :ED D:>A=6 :?D4C:AE:@? DF886DE65]k^ Vâng

kAmQ%96 >:?FE6 E96 :?E6C?6E 42>6 E@ 36:?8 2?5 DF556?=J H6 2== H6C6 4@??64E65[ :?E6C6DE:?8=J[ @?6 @7 E96 7:CDE E9:?8D x 5:5 H2D 8@ @?=:?6 E@ D66 :7 96 6G6C 42>6 324<[Q w2??29 D2JD] Qp?5 96 5:5?VE]k^Có

kAmQx? E96 HC:E:?8 @7 E9:D 3@@[ x H2?E65 E@ 7:?5 @FE 23@FE 9:> DA64:7:42==J[ D@ E92E x 4@F=5 AFE :E 😕 E96 27E6CH@C5 3642FD6 9:D DE@CJ 2?5 9:D 72>:=JVD DE@CJ H2D G6CJ >F49 2=D@ :?DA:C2E:@?2= 😕 E96 HC:E:?8 @7 E9:D[Q D96 D2JD] Q$@ E9C@F89 E96 :?E6C?6E[ x C64@??64E65 H:E9 >J @=5 49:=59@@5 8:C=7C:6?5[ H9@ :E EFC?D @FE =:G6D 7:G6 >:=6D 7C@> >J 9@FD6]k^ Vâng

kAmQ(6 H6C6 23=6 E@ 86E E@86E96C 2?5 92G6 2 4FA @7 4@7766 2?5 E2=< 23@FE E9:D[Q w2??29 D2JD] Qx? 724E[ E9:D J62C D96 H6?E E@ ':6E?2> 7@C E96 7:CDE E:>6[ ;FDE ECJ:?8 E@ =@@< 7@C 2?5 C64@??64E H:E9 96C >:DD:?8 72E96C]Qk^ Có

kAmp 86?6C2E:@? @7 >6? H2D 56G2DE2E65 3J E96 H2C 😕 ':6E?2>]p D>2==6C ?F>36C @7 H@>6? H9@ D6CG65 42>6 9@>6 H:E9 E96:C @H? EC2F>2D]p== @7 E96>[ 2D w2??29 HC:E6D 😕 Q%96 (@>6?Q 2?5 F?56CD4@C6D 😕 4@?G6CD2E:@?[ 56D6CG65 2== E96 96=A E96J ?66565[ 2?5 @7E6? 5:5?VE 86E[ @?46 9@>6]k^ Vâng

kAmQ%92E :DD@>6E9:?8 E92E x ;FDE H2?EE@ 36 7C@?E 2?5 46?E6C @? A6@A=6VD >:?5D 2== E96 E:>6[Q D96 D2JD] Qq642FD6 x E9:?< :7 H6 2D< @FC >:=:E2CJ A6@A=6 E@ 8@ E@ H2C[ H6 92G6 E@ 42C6 7@C E96> H96? E96J 86E 9@>6]Qk^ Có

kAm000k^Có

kAmU4@AJja_ac |65:2}6HD vC@FA[ x?4] ':D:E k2 9C67lQ9EEAi^@4C68:DE6C]4@>Qm@4C68:DE6C]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86? 4J[ {{r]k^ Vâng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *